การตัดสินปัญหาที่ยากลำบากได้ คือ หน้าที่ของผู้นำ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การแข่งขันทางธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน

ไม่ได้อยู่แต่เพียงภายในประเทศเท่านั้น เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นโลกาภิวัตน์ล้วนมีผลกระทบ เพราะการแข่งขันแบบโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นต่อการสร้างมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นแก่ลูกค้า ผู้นำในยุคปัจจุบันต้องมีความแตกต่างจากการบริหารธุรกิจในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะความต้องการของลูกค้าและพนักงานมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป และผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ จะต้องประกอบด้วย การคิดแบบโลกาภิวัตน์ เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี สร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ

การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงาน

ผู้นำที่สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต้องสามารถสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในระหว่างการสื่อสารได้ ผู้นำควรมีความสามารถในการตัดสินปัญหาที่ยากลำบากได้ หรือความสามารถในการออกคำสั่งควบคุม หรือสร้างแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของผู้นำต้องต้องการสร้างกิจการหรือธุรกิจในระยะยาวหรือทำให้เกิดความยั่งยืน ภาวะผู้นำกับการจัดการนั้นแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างการจัดการและภาวะผู้นำที่สำคัญประการหนึ่งคือ เรื่องที่มาของอำนาจ และระดับการยอดทำตามของผู้ตาม อำนาจคือ ความสามารถที่จะชักจูงพฤติกรรมของบุคคลอื่น

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไปในทางดีหรือชั่วได้โดยใช้ระบบกระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมาย และความสามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน ดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ ดังนั้นการเป็นผู้นำจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน และนำคนแต่ละคนไปโดยที่คนเหล่านั้นมีความเชื่ออย่างเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผู้นำ มีความเคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้นำด้วยความจริงใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี

TAGS: , ,

Thursday, August 28th, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ

อาศัยภาวะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันในการที่จะเพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทาง อินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยดำเนินการให้พนักงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและ แผนกต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาข้อมูล และใช้เครื่องมือต่างๆ ขององค์กรผ่านทางเทคโนโลยีแลนไร้สายและ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network – VPN) รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เทคโนโลยีโทรศัพท์ ผ่านไอพี (IP Telephony) และการอัพเดทข่าวสารข้อมูลและฝึกอบรมพนักงานด้วยอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) และเมื่อพนักงานได้รับความสะดวกจากสิ่งต่างๆนี้พวกเขาก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและธุรกิจของท่านก็สามารถดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในภาวะที่ ยากลำบากในปัจจุบันนี้ได้

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ในอันที่จะได้รับชัยชนะใน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขา ต้องการวิธีในการเรียนรู้และการฝึกฝนที่นอกเหนือไปจากวิธีการเดิมๆ เนื่องจากพนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าระหว่างเดินทาง อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสำนักงาน

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา การใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีจะมีให้เห็น เพียงเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ การหาวิธีในการประมาณผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างไร นอกเหนือไปจากการคำนวณการประหยัดในค่าใช้จ่ายต่างๆ หลายๆ ครั้ง เราท่านอาจจะมองข้ามประโยชน์ที่ได้มาในรูปแบบอื่นๆ เช่นการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายกรณีที่สิ่งเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นฝ่ายเทคนิคและฝ่ายธุรกิจ ควรที่จะทำงานร่วมกันในการหาวิธีการวัดผลและ ปัจจัยที่จะใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นการติดตั้งระบบแลนไร้สาย นอกเหนือไปจากการประหยัดค่าเดินสายเคเบิล แล้วเราเคยนึกไปถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มขวัญ และกำลังใจของพวกเขาบ้างหรือไม่ ในอีกกรณีหนึ่งคือ การเพิ่มระบบการให้บริการลูกค้าเข้าไปในเว็บไซท์นั้น สามารถช่วยลดจำนวนบุคคลากร ที่ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านศูนย์บริการลูกค้าได้ และนำมาซึ่งการก้าวไปสู่การที่ลูกค้าสามารถรับบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

TAGS: ,

Tuesday, July 29th, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

นโยบายเปิดกว้างด้านการเป็นผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่

ผู้นำ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่า ผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนำอย่างไรจึงทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้นำบางคนนำอย่างไร นอกจากผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างมประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชังและพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำให้ไปจากองค์กร

สถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผู้นำนั้นจะมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ที่สำคัญๆ เช่น อำนาจหน้าที่ และความ มั่นคงของผู้นำ ลักษณะงานของผู้นำ ความสามารถและแรงจูงใจของผู้ตาม สภาพแวดล้อมภายนอก ความคาดหวังและข้อเรียกร้องต่างๆเกี่ยวกับงานของลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผู้นำจากอำนาจ-อิทธิพลของผู้นำส่วนใหญ่จะเน้นหรือพิจารณาที่ขนาด ชนิดและการใช้อำนาจของผู้นำ ดังที่ยอมรับกันแล้วว่าอำนาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ เพราะนอกจากจะทำให้มีอิทธิพลต่อลูกน้องแล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อเพื่อนผู้นำในระดับเดียวกันต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูง รวมทั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานและองค์กรได้

ผู้นำองค์การเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้นำไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องทำให้บุคลากรในองค์การยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายสำคัญของผู้นำองค์การในปัจจุบัน ดังนั้นผู้นำองค์การในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในระดับองค์การจึงต้องแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาผู้นำนั้นจำเป็นต้องมีนโยบายเปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่ ความสามารถในการทำงานหรือแก้ปัญหาขององค์กรด้วย การที่จะให้ผู้นำรุ่นใหม่เหล่านั้นได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้นำจริงนั้น องค์กรก็ต้องมีนโยบายที่เปิดกว้างให้กับบุคลากรเหล่านั้นด้วยการกระจายอำนาจและหน้าที่ให้ผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้นำในอนาคตได้เข้ามาทำงานจริงจัง สามารถตัดสินใจได้จริงและอำนาจในการสั่งการจริงไม่เช่นนั้นแล้วผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำก็ไม่สามารถได้ใช้ความรู้ความสามารถกับสภาวะเหตุการณ์จริง การพัฒนาผู้นำก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้นำองค์กร

1.ทักษะทางด้านเทคนิค ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านปฏิบัติการ
2.ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นทักษะที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างสัมพันธ์
3.ทักษะทางด้านความคิด เป็นทักษะด้านเชาว์ไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระบบทั้งหมด

TAGS: , ,

Thursday, June 26th, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

การฝึกอบรมผู้นำโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการฝึกอบรมทางไกล

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครอีกหลายคนจะเข้าใจ ผู้นำต้องสามารถ บริหารชี้นำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ บางคนก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร เป็นผู้นำในองค์กรตามตำแหน่งที่ได้รับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้นำแล้วต้องนำอย่างไร? มีคุณสมบัติอย่างไร? ทำอย่างไร? ปฏิบัติอย่างไร? การไม่มีความรู้ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำมีผลทำให้องค์กรไม่เจริญเติบโตตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้

การอบรม หลักสูตรบทบาทภาวะความเป็นผู้นำในองค์กรจะช่วยทำให้ผู้นำในตำแหน่งต่างๆ รู้บทบาทและหน้าที่ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้

การใช้เว็บในการฝึกอบรมผู้นำก็ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของเว็บเป็นสำคัญ เมื่อการอบรมนั้นไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอบรมในห้องฝึกอบรม แต่เป็นการฝึกอบรมโดยการสื่อสารทางไกล จะทำอย่างไรให้การฝึกอบรมโดยเว็บมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าเทียม หรือดีกว่าการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต กำหนดกรอบคิดหลักของเว็บเพื่อการฝึกอบรม (WBT) จะต้องคำนึงถึงแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. เว็บฝึกอบรมในด้านการให้การศึกษา
1.1 เวิลด์ไวด์เว็บ เว็บฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตจึงต้องอยู่ในกรอบของเวิลด์ไวด์เว็บ
1.2 การศึกษาทางไกล การฝึกอบรมบนเว็บเป็นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาทางไกล ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในกรอบของการศึกษาทางไกล
1.3 การพัฒนาระบบการสอนการฝึกอบรมบนเว็บอยู่ในกรอบของ WWW เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางไกล การฝึกอบรมก็ต้องมีการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องอยู่ในกรอบของการพัฒนาระบบการสอน

2. เว็บฝึกอบรมผู้นำในด้านการพัฒนาคน นั่นหมายความว่า เว็บการฝึกอบรมก็จะอยู่ในกรอบ 3 ประการเช่นกัน
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนโดยเว็บเป็นพัฒนาในยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่งภายในเว็บซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดในโลก เว็บฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมสารสนเทศ โดยมี WWW เป็นเครื่องมือจึงอยู่ในขอบเขตเดียวกัน
2.2 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ตามความสนใจ ในสภาพของเครือข่ายการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งอยู่ใช้การศึกษาในแบบทางไกล จึงอยู่ในขอบเขตเดียวกัน
2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้น 3 ด้านคือ การฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา

การฝึกอบรมผู้นำโดยการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งจัดเป็นการฝึกอบรมทางไกลโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายนับว่าเป็นสิ่งใหม่ ปัญหาที่มักพบในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ ผู้เรียนและผู้สอนมีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมผู้นำโดยใช้เว็บอบรมแม้จะไม่ใช่สิ่งใหม่ในต่างประเทศ แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยังมีให้เห็นน้อยในบ้านเมืองเราหรืออาจยังมาไม่ถึงหรืออาจไม่เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าหน่วยงานหรือองค์กรไม่ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงาน หรือถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานแล้วก็ตามทีแต่ยังขาดนักการศึกษาหรือผู้บริหารขาดความเข้าใจ ไม่มีวิสัยทัศน์ในการมองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เว็บฝึกอบรมก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ คงไม่มีใครตำหนิถ้าไม่ติด

TAGS: ,

Thursday, May 22nd, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

การใช้เว็บฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

i78

 

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นสัญญาณเตือนให้บริษัททุกบริษัทเสาะหาวิธีการดำเนินการทางธุรกิจของพวกเขาเพื่อหาโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย และนั่นรวมไปถึงพวกเขาจะมีวิธีการฝึกอบรมลูกจ้างและให้ความรู้กับลูกค้าอย่างไร และเป็นโชคดีของพวกเขา บริษัททุกบริษัทกำลังค้นพบถึงประโยชน์ของเว็บฝึกอบรม

ลำดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีในทุกวันนี้ได้เพิ่มความสามารถของบริษัทให้เชื่อมต่อกับลูกจ้างและลูกค้าของพวกเขาได้มากขึ้นท่ามกลางความสามารถอันล้ำลึกในการจัดการการถ่ายทอดการฝึกอบรมและประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง ธุรกิจต่างๆกำลังประสบกับการที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีราคาแพงและที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมระหว่างที่มีการจัดอบรมขึ้น

การใช้เว็บฝึกอบรม  มีการเตรียมเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อและโต้ตอบกันได้ในระหว่างฝึกอบรม, การประชุม,ในการสัมมนาออนไลน์ไปจนถึงความสารถในการเรียนการสอนออนไลน์ และความร่วมมือในการประชุมทางไกลทั่วโลก สิ่งเหล้านี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านของความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์อื่นๆสำหรับธุรกิจเหล่านี้ยังเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมอีกด้วย

โอกาสที่เห็นได้ชัดในการลดค่าใช้จ่ายภายในของแต่ละบริษัทคือ ระบบการฝึกอบรมและการกระจายความรู้ในการบริหารแบบดั้งเดิมไปให้ทั่วองค์การและบริษัท ความเชื่อว่าผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอบรมที่สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องใช้เวลามากๆจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่แพงมาก ต้องการที่พัก และการขาดงานเพื่อเข้าอบรมฝึกฝนเพิ่มความชำนาญ การไม่ให้ความร่วมมือและข้อตกลงต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนในองค์กรของคุณหรือไม่

ในหลายๆกรณีที่การอบรมนอกสถานที่สามารถทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมทางไกลทั้งหมด ทั้งๆที่ในขณะนี้ได้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้แล้วแต่หลายๆบริษัทยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆ นั่นหมายความว่าเกิดการต่อต้านจากผู้เหล่าบริหารที่ยึดติดกับค่านิยมเก่าๆ(หัวรั้น) ผู้ที่ปฏิเสธที่จะทดลองเทคโนโลยีใหม่และยังเหลือข้อกังขาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในทุกวันนี้ มีการเปรียบเปรยว่า การต่อต้านนี้มักมาจากผู้บริหารทั้งหลายที่อยากลดความเชื่อมั่นในการจัดระบบทรัพยากรของพวกเขาเอง เช่น การจัดการสถานที่จัดอบรม

TAGS: ,

Friday, April 11th, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

เทคโนโลยีในสถาบันฝึกอบรม

◄ เลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภทไหนที่เหมาะกับเรา และประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทจะมีการคุ้มครองแบบไหนนะ
◄ คุณจะเลือกเนื้อเพลงแบบไหนดีให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการ เลือกเนื้อเพลงช่วงทำนองให้เหมาะกับโอกาส
◄ บินคุ้มตลอดซัมเมอร์นี้! กับโปรโมชั่นตั๋วแอร์เอเชียราคาถูก ราคาเบาๆ บินสบายๆ จองได้เลย เว็บไซต์ครบวงจรสำหรับการจองตั๋วแอร์เอเชียราคาถูกและรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม
◄ ความงดงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพ chiangmai นี้นับว่าเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาของผู้คนที่เดินทางมายังจังหวัด chiangmai ให้ไปเที่ยวชม ชวนให้เกิดความศรัทธาและน่าเข้าไปกราบนมัสการเป็นอย่างมาก
◄ การค้นหาเสื้อผ้าชุดเดรสทำงานที่ดูดีเมื่ออยู่บนตัวคุณเป็นเรื่องสำคัญ อย่ากลัวที่จะลองใส่เสื้อผ้าชุดเดรสทำงานแบบที่ไม่เคยใส่ สีสันใหม่ ๆ หรือเสื้อผ้าที่มีรูปแบบแปลกไปจากที่คุณมี
◄ กระบวนการนี​​้เป็นอย่างร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจห้องเช่า และคอนโดมิเนียมอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะอนาคตต้องเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องการอย่างแน่นอนสำหรับการปล่อยเช่าห้อง
◄ คุณสามารถซื้อบ้านในฝันของคุณ และใช้วัสดุประเภทพลาสติก ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดูดีอย่างดีที่สุด สำหรับตอนนี้
◄ ซัมเมอร์นี้นอกจากเสื้อผ้าคนอ้วนสีสันสดใสจะมาแรงแล้ว ยังหลงเสน่ห์ของความสดชื่น อันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าคนอ้วนในซีซันนี้ให้ดูสดใสยิ่งขึ้น
◄ ทำไมคุณต้องการที่จะเปิดตัวรายการส่งเสริมการขายชุดราตรีสั้น คุณวางแผนที่จะใช้พวกเขาในการดึงดูดลูกค้าใหม่ เข้ามาในร้านชุดราตรี
◄ จำหน่าย ชั้นวางหนังสือสวย ทนทานแข็งแรง จำหน่าย ชั้นวางหนังสือในราคาที่ถูกมากๆ คุณภาพยังดีอีกด้วย
◄ สำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ของคุณนั้น ทางที่ดีควรจะสามารถสร้างขนม หรือสามารถทำขนมขึ้นมาเพื่อรองรับในการจำหน่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม
การ์ดแต่งงาน แบบเรียบหรูดูดี น่ารักเก๋ไก๋ ราคาถูก คุณสามารถเป็นเจ้าของการ์ดแต่งงานได้ง่ายขึ้น ประหยัดมากขึ้น และสวยได้มากขึ้น
◄ การเปิดทางให้ผู้บริโภคเสนอดีลวันนี้เป็นแรงกระตุ้นอีกทางให้เกิดการแชร์ดีลไปทั่วเครือข่ายสังคม ทำให้ผู้ที่เสนอดีลวันนี้พยายามส่งต่อและเชิญชวนเพื่อนในเครือข่ายให้ร่วมซื้อสินค้ามากกว่าเว็บขายดีลทั่วไป
◄ จำหน่าย projectorครบวงจรพร้อมอุปกรณ์การนำเสนออื่นๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พกพา projector ราคาถูกที่สุด ทุกตัวรับประกัน
◄ ในการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านควรที่จะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการรับสร้างบ้านมายาวนาน เพื่อสร้างความมั่นใจกับการสร้างบ้าน
◄ การเลือกครีมรักษาฝ้าตามสภาพผิวหน้า เพราะจะช่วยให้ได้ผลดีในการกำจัดฝ้า ถ้าต้องการใช้ครีมบำรุงผิวให้ได้ผลดีและเหมาะสำหรับเรา ก่อนการเลือกใช้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลอด ledเป็นสินค้าที่ประหยัดพลังงาน ที่จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟ ช่วยชาติ ช่วยโลกประหยัดพลัง หลอด ledทุกชิ้นมีประกันสินค้ามีอยู่ พร้อมส่งให้แก่ลูกค้า
รับเหมาไฟฟ้าโรงงานที่มีประสบการณ์สูง ดูแลรับเหมาไฟฟ้าโรงงานทุกประเภทและรับเหมาไฟฟ้าโรงงานอย่างมืออาชีพด้วยความเป็นกันเอง
◄ ความคิดในการสร้างนวัตกรรมพื้นไม้สำหรับบ้านนั้น เป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนานหลายปี ซึ่งแนะนำเลย ถ้าใครมีฝีมือในการที่จะสร้างสรรค์ลายพื้นไม้นะ รับรองขายได้ตลอด