5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี

ผู้นำ

เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้นำนั้น ก็ยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นำ และสามารถนำองค์กร นำคน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว

ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ถนัด รวมทั้งให้โอกาสคนอื่นๆ ได้ทำงาน ผู้นำอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ กล่าวคือ ยอมที่จะไว้วางใจพนักงาน และเชื่อว่าพนักงานจะสามารถทำงานนั้นได้ ผมเห็นผู้นำหลายคนที่ใช้วิธีนี้กับลูกน้องของตนเอง ก็อาจจะมีลูกน้องที่ทำไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกน้องจะทำเต็มที่เพราะนายไว้ใจอย่างมาก ก็ไม่อยากทำให้นายผิดหวัง

ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทั้งงาน เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี ผู้นำก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เวลาทำงานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันทำงาน ไม่มีการทำตัวเด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิด

ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้ เหมือนกับที่ Jack Welch อดีต CEO ของ GE ได้ใช้คำว่า Energize ก็คือการทำให้คนอื่นมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ

ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่ดีจะไม่ด่าพนักงานว่า “ทำไมโง่จัง แค่นี้ยังทำไม่ได้” (ถ้าทำได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้นำคนนี้ไปแล้ว) แต่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานทำงานให้ได้ ผู้นำที่ดีจึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งด้านความรู้ในการทำงาน และเป็นตัวอย่างสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย

ดังนั้นในการพัฒนาผู้นำที่ดี ก็พยายามพัฒนาใน 5 มุมมองที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็น่าจะทำให้องค์กรของเรามีผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ

Thursday, February 2nd, 2017 อินเตอร์เน็ต Comments Off on 5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี

บทบาทการผู้นำที่ดี

10 บทบาทการเป็นผู้นำที่ดี

 

Teamwork and team spirit

 

  1. บทบาทการติดตาม คือ บทบาทในการติดตามดูแลการดำเนินการ ติดตามดูความก้าวหน้า และคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดูความสำเร็จหรือล้มเหลวในแต่ละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสำรวจความต้องการและค่านิยมของลูกค้า ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมองค์การที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการและโอกาสต่าง ๆ
  2. บทบาทการให้การสนับสนุน คือการที่ผู้นำให้ความสนใจและความเป็นเพื่อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เห็นใจกันและกัน และให้การสนับสนุนให้ผู้ที่มีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟังการปรับทุกข์และปัญหาต่าง ๆ รู้ความสนใจของคนอื่น พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
  3. บทบาทการสร้างเครือข่าย คือการพยายามเข้าสังคม เพื่อที่จะได้พบปะกับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่อง
  4. บทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน คือการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ผลักดันให้มีการสร้างทีมงานและความร่วมมือ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์การและทีมงาน
  5. บทบาทการให้ข้อมูล โดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและผลการตัดสินใจที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่จำเป็นต่อการทำงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ และวิธีการที่จะเพิ่มพูนภาพพจน์ หรือชื่อเสียงที่ดีขององค์การ
  6. บทบาทในการสร้างความชัดเจน คือการที่ผู้นำต้องสร้างความชัดเจนในภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของงานต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ให้คำชี้แนะวิธีการทำงานและความรับผิดชอบต่องานนั้นที่ชัดเจน กำหนดเวลาในการทำงานและความคาดหวังต่อผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างชัดเจน
  7. บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ คือบทบาทของผู้นำในการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาว และกลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เสนอกิจกรรมทุกขั้นตอนของการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ จัดแบ่งทรัพยากรตามลำดับความสำคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์การ
  8. บทบาทในการแก้ปัญหา โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลของปัญหาต่องาน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
  9. บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน คือบทบาทในการที่จะต้องไตร่ถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา กระตุ้นให้เสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่สำคัญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
  10. บทบาทในการสร้างแรงจูงใจ โดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ค่านิยม อันทำให้คนปฏิบัติงานตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการทำงานและยอมรับในวัตถุประสงค์ของงาน ชักจูงแก่บุคคลต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือและทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งการกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
Tuesday, December 13th, 2016 อินเตอร์เน็ต Comments Off on บทบาทการผู้นำที่ดี

ภาวะการเป็นผู้นำองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์

shutterstock_115418047ปัจจุบันนี้ธุรกิจหรือองค์กรต่างมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การบริหารองค์กรหรือการจัดการยุคใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการผู้นำในการบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กร เพราะองค์กรจะเจริญเติบโตขึ้นก็เพราะพนักงานทุกคนในองค์กร ผู้นำที่สามารถสร้างพลังแห่งความศัทธาให้กับพนักงานในองค์กรได้ หรือสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคคลในองค์กรได้รับรู้ได้ก็จะเป็นผู้นำที่ทรงพลังในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้อยู่แต่เพียงภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งมีการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นโลกาภิวัตน์ล้วนมีผลกระทบ เพราะการแข่งขันแบบโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นต่อการสร้างมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นแก่ลูกค้า ผู้นำในยุคปัจจุบันต้องมีความแตกต่างจากการบริหารธุรกิจในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะความต้องการของลูกค้าและพนักงานมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป และผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องประกอบด้วยการคิดแบบโลกาภิวัตน์ เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี สร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ

การมีไมตรีจิต มีน้ำใจต่อกัน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ย่อมจะมีผลให้เกิดการร่วมมือร่วมใจมากกว่าการใช้อำนาจหน้าที่สั่งการ โดยต้องพยายามผูกมิตรตั้งแต่ต้นและป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเข้าใจในชุดข้อมูลที่ได้สื่อสารกันแล้วอย่างผิดพลาด ซึ่งการประสานงานที่ดีจะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และสิ่งของต่างๆ ในการทำงานจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ชองงานได้มากขึ้น และยังสร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดี ความรัก ความสามัคคี และก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานที่สามารถจะนำไปสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพิจารณาลู่ทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

TAGS: , ,

Friday, October 30th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off on ภาวะการเป็นผู้นำองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์

เทคนิคการฝึกอบรมและการฝึกผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ

เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สัมผัสและมองเห็นสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เลือกวิธีการสอนที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองทำงานจริงๆ เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึกบ่อยครั้งในเวลากำหนด ให้ฝึกจากวิธีง่ายไปหายากตามลำดับการทำงานแต่ละส่วน และตอนสุดท้ายให้ฝึกทำงานตั้งแต่ต้นจนสำเร็จขั้นสุดท้าย

ในส่วนของการให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในสถานประกอบการก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเครื่องมือแก้ปัญหาของคนในองค์กร อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จขององค์กรในที่สุด เพราะขึ้นชื่อว่า “คน” ในทุกหนทุกแห่งไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา ย่อมหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ปัญหา” พูดง่ายๆว่าปัญหากับคนเป็นของคู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่ไหนมีคน ที่นั่นมีปัญหา

เมื่อคนหนีไม่พ้นคำว่า “ปัญหา” เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาและกำจัดปัญหาให้กับคนได้ก็คือ การให้คำปรึกษา (Counseling) เป็นทางออกและทางเลือกที่เหมาะสมกับหลายๆ สถานการณ์ในชีวิตคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของคนที่ทำงานในองค์กร

เราต้องเข้าใจว่าคนที่มีอยู่รวมกันในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น มาจากต่างพ่อ ต่างแม่ ต่างเพศ ต่างวัย ต่างชนชั้น ต่างวรรณะ ต่างวุฒิ ต่างการศึกษา และมีความต่างจิต ต่างใจกันเป็นพื้นฐาน เมื่อเข้าอยู่รวมกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว การกระทบกระทั่งกันทั้งเรื่องของงานและเรื่องของส่วนตัวก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มากบ้างน้อยบ้าง สลับกันไปตามอารมณ์ของคนในแต่ละช่วงเวลา

ในทุกสังคม เรามักจะเห็นว่าเมื่อคนบางคนมีปัญหา คนบางคนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งมีทั้งผู้ให้คำปรึกษาเพราะความจำเป็น หรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบสมัครใจ มีทั้งผู้ที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาและผู้ที่ขาดความเข้าใจในหลักของการให้คำปรึกษา ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้าง

เมื่อหันมามองในองค์กรของเรา จะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเขามักจะหาใครบางคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ถ้าผู้ให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้เขาลดระดับของปัญหาลงหรือแก้ปัญหาได้ ครั้งต่อๆไปเมื่อมีปัญหาเขาก็จะเดินเข้ามาหาอีก และคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานี้จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นผู้นำกลุ่มทางจิตใจไปได้เหมือนกัน ถ้าผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตใจของคนในองค์กรเป็นคนดีก็ดีไป แต่ถ้าผู้นำทางจิตใจอาศัยความได้เปรียบนี้ไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์อาจจะเกิดปัญหาอันชวนให้ปวดหัวแก่การบริหารงานภายในองค์กรได้เหมือนกัน

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการให้คำปรึกษาในองค์กรเกิดขึ้นตามยถากรรม ไร้รูปแบบ ไร้กระบวนยุทธ์ หรือเกิดกระบวนการให้คำปรึกษาแบบลองผิดลองถูก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบการให้คำปรึกษาขึ้นภายในองค์กร

TAGS:

Saturday, October 3rd, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off on เทคนิคการฝึกอบรมและการฝึกผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ

ผู้นำองค์กรที่ดีต้องเข้าใจและให้ความสำคัญในการบริการลูกค้า

องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องมีผู้นำมีส่วนร่วม ช่วยสนับสนุน ผลักดัน และดำเนินการ จะเป็นพลังงานในระดับสูงที่ช่วยให้ องค์กรขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงได้อย่างทรงพลัง โดยมีการบริการที่เป็นเลิศ ประกอบไปด้วย

1.เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า มองออกว่าลูกค้า รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร ต้องการอะไร มีประเด็นอะไรบ้างที่องค์กรควรปรับปรุงในมุมมองของลูกค้า

2.ลงพื้นที่จริง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการที่สูงนั้น มักจะหาเวลาไปลงพื้นที่หน้างานจริงเป็นระยะๆ และหมั่นถามเพื่อฝูง บุคคลภายนอก ถึงระดับการบริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3.ให้ความสำคัญกับพนักงาน เอาใจใส่พนักงานถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะพนักงานนี่เอง คือ ผู้ชี้ชะตาว่า องค์กรของเรามี บริการที่ดีหรือแย่ ในสายตาของลูกค้า

4.ทำเป็นตัวอย่าง การปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ผู้นำเองจำเป็นต้องเป็นผู้คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ให้แง่คิด มุมมองที่เป็นปนะโยชน์ต่อลูกค้าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของทีมงาน

5.ระบบประเมินผลและจูงใจ เพราะการที่องค์กรมีระบบประเมินผลงานที่ดี แยกแยะว่าใครบริการได้ดี ใครบริการไม่ดี พร้อมทั้ง การตอบแทนให้แก่ผู้ที่ทำได้ดี ย่อมจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพจนทำให้เป็นกลไก ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นชั่วครั้ง ชั่วคราว

6.การอบรม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ การบริการลูกค้าที่สูงขึ้น

7.การบริการที่ดี ย่อมเกิดจากการที่มีพนักงานที่มีใจบริการแล้ว จะต้องมีการออกแบบระบบการบริการลูกค้าที่ดีอีกด้วย เพราะในแต่ละขั้นตอนที่ลูกค้าใช้บริการนั้น เป็นการสร้างความประทับใจที่ลุกค้าจะกลับมาใช้บริการอีก

8.ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานมากขึ้น

ดังนั้น ผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กร ซึ่งหลายๆองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น  เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กรในทุกๆด้าน ฉะนั้น หากองค์กรมีผู้นำที่ดีก็ย่อมจะส่งผลงให้องค์กรมีระดับบริการที่ดีอีกด้วย

TAGS:

Thursday, August 27th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off on ผู้นำองค์กรที่ดีต้องเข้าใจและให้ความสำคัญในการบริการลูกค้า

เทคโนโลยีในสถาบันฝึกอบรม

◄ คุณจะเลือกเนื้อเพลงแบบไหนดีให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการ เลือกเนื้อเพลงช่วงทำนองให้เหมาะกับโอกาส
◄ การค้นหาเสื้อผ้าชุดเดรสทำงานที่ดูดีเมื่ออยู่บนตัวคุณเป็นเรื่องสำคัญ อย่ากลัวที่จะลองใส่เสื้อผ้าชุดเดรสทำงานแบบที่ไม่เคยใส่ สีสันใหม่ ๆ หรือเสื้อผ้าที่มีรูปแบบแปลกไปจากที่คุณมี
◄ ซัมเมอร์นี้นอกจากเสื้อผ้าคนอ้วนสีสันสดใสจะมาแรงแล้ว ยังหลงเสน่ห์ของความสดชื่น อันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าคนอ้วนในซีซันนี้ให้ดูสดใสยิ่งขึ้น
◄ ทำไมคุณต้องการที่จะเปิดตัวรายการส่งเสริมการขายชุดราตรีสั้น คุณวางแผนที่จะใช้พวกเขาในการดึงดูดลูกค้าใหม่ เข้ามาในร้านชุดราตรี
ทัวร์จีนชั้นนำ ราคาถูก
รับเหมาไฟฟ้า
เตาบาร์บีคิว
ประกันชั้น 2+
ที่พักหัวหิน
◄ หลังการร้อยไหม คนไข้จะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีและจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นภายใน 1-2 เดือน แต่ร้อยไหมจะเห็นผลชัดเจนที่สุดเมื่อถึง 6 เดือนและอาจอยู่ได้นาน 1-3 ปี
◄ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดโฟมใหม่ง่ายสุดๆ เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่ม นวดให้ชุ่มทั่วศีรษะ เนื้อโฟมจะซึมลึกเข้าถึงเส้นผมแต่ละเส้นได้ผลลัพธ์สีสวยและสม่ำเสมอ
โรงเรียนที่อังกฤษ
ไล่นกพิราบ
◄ การรักษานอนกรนทำได้โดยวิธีไม่ผ่าตัดและวิธีผ่าตัด หลังการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกดีขึ้นนอนหลับได้อย่างมีความสุข ไม่มีการสะดุ้งตื่นขณะหลับ
◄ จัดการกับปัญหาหน้าหมองคล้ำ ด้วยสารสกัดเข้มข้นครีมหน้าขาวเพื่อผิวหน้าสว่างกระจ่างใสไร้จุดด่างดำ ครีมหน้าขาวช่วยปรับผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
◄ การจ้างคนรับทำ SEO โปรโมทเว็บก็เหมือนดาบสองคม ถ้าเขาใช้วิธีในการรับทำ SEO โปรโมทเว็บที่ถูกต้องก็ทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับด้วย SEO ยาวนาน แต่ถ้าไม่ก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ที่จ้างรับทำ SEO ของเราโดนลงโทษได้เช่นกัน
◄ การทำ ulthera อย่างได้ผลควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้โครงสร้างและการเรียงตัวของมัดกล้ามเนื้อบนใบหน้าอย่างลึกซึ้ง ulthera เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวที่นำมาใช้ในการดึงหน้า
◄ รับออกแบบ เสื้อโปโล ผ้าคุณภาพดี ใส่สบาย
ราเมง กรุงเทพ ร้านราเมง ที่คุณต้องลอง เพราะว่ามีราเมง ที่อร่อยที่ได้รับการตอบรับจากคนที่ชื่นชอบราเมง ซึ่งราเมง กรุงเทพ ที่หลายร้านมากที่ให้ลองชิมกัน
สอบเทียบเครื่องมือ
temp control
เสริมคางที่ไหนดี
ทำตา 2 ชั้น
อาหารบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่นิยมจัดงานกันค่อนข้างเพื่อเป็นการสังสรรค์
อายแชโดว์สำหรับทาตาให้สวยงาม
◄ จำหน่าย โต๊ะทำงาน ขาโต๊ะผสมผสานไม้กับเหล็ก
spring balancerสามารถติดตั้งเพื่อปกกันเครื่องมือตกได้ลดความเสียหายใยขณะทำงาน
◄ บอกโปรแกรมบอล ผ่านสื่อต่างๆ
เสื้อผ้าคนอ้วนมีให้เลือกเพิ่มมากขึ้นจากหลายๆปีที่ผ่านมา
เสื้อผ้าเด็ก ดีไซน์โดดเด่นเพิ่มออร่าให้แก่ลูกน้อย
เรียน ged ต้องที่นี้เลย◄ gedthai.com
เรียนแพทย์ที่จีน ◄ chinauinfoให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก
เว็บ ◄ โปรแกรมหวยสำเร็จรูป
◄ mixprint เป็นโรงงานผลิตเสื้อโปโลที่ได้รับความไว้วางใจ จากหลายๆหน่วยงาน