ทักษะที่สำคัญของผู้บริหารยุคใหม่ในองค์กรของการเป็นผู้นำ

1

ระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ แต่เมื่อนำเข้ามาในกับผู้คนในองค์กร ย่อมต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในที่เรื้อรังโดยไม่คาดคิด การที่ระบบบริหารทั้งหลายขาดประสิทธิภาพไป อาจกล่าวได้ว่ามาจากตัวผู้ใช้ ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์นั่นเอง ด้วยความซับซ้อนของระบบสังคมในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ด้วยภาวะความเร่งรีบและการแข่งขัน ก็ทำให้การฟังลดน้อยลง ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน และบางครั้งก็เกิดเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา ความแบ่งแยก ความไม่ไว้วางใจต่อกันนั้น ส่งผลต่อระบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อีกทั้งพนักงานรุ่นใหม่ Gen Y ไม่ชอบถูกบังคับทางความคิดและจิตใจ และไม่อดทนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ชอบ พวกเค้ายังอายุน้อย จึงพร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้ทุกเมื่อ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต้องเผชิญ คือ “ปัญหาเรื่องคน” นั่นเองถ้าเกิดปัญหาข้อผิดพลาด ที่มีสาเหตุมาจากคน เราจะพบว่ามีผู้บริหารอยู่ 2 ประเภทที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต่างกัน ผู้บริหารยุคเก่าคือ “เจ้านาย” ที่บริหารงานด้วยหลัก 6 บ. นั่นคือ ชอบสั่งการแบบขู่เข็ญโดยใช้อำนาจไม่สอนงาน เห็นอะไรดีไม่เคยชม ชอบตำหนิเห็นอะไรก็ผิดไปหมดถ้าตัวเองทำผิดหรือตัดสินใจพลาด ก็อ้างว่าเป็นเพราะคนอื่น แต่คนอื่นอย่าทำผิดมาจะถูกลงโทษทันที เขาไม่อยากเห็นใครเด่นกว่า ไม่ค่อยฟังความเห็นใคร

องค์กรยุคเก่าที่บริหารงานด้วย”ความกลัว” พนักงานจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เกิดความไว้วางใจ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ก็จะซุกไว้ด้วยกลัวความผิด อาจทำให้ปัญหาเล็กน้อยก็ลุกลามไปจนยากที่จะแก้ไข คนที่ไม่อยากถูกตำหนิ ก็คอยระวังตัวแจ จนไม่กล้าทำอะไร เห็นสิ่งที่ไม่เวิร์คก็จะเฉยชา องค์กรจะเป็นยังไงก็ช่าง ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง องค์กรยุคใหม่ ควรหล่อเลี้ยงด้วย “ความรัก” ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องแก้ปัญหาเรื่องคน และเรื่องการสื่อสารในองค์กรได้ ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น “เจ้านาย หรือ Boss” ที่เอาแต่สั่งการและตำหนิ ไปเป็น “ผู้หล่อเลี้ยง หรือ Mentor” เริ่มด้วยการรู้จัก และยอมรับในตนเองก่อน นำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เกิดความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน บรรยากาศการทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานด้วย อยากเห็นองค์กรเจริญเติบโต

Monday, May 25th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off

การฝึกอบรมพัฒนาผู้นำในองค์กรที่ดีควรจะต้องมีเทคนิคดังนี้


การฝึกอบรมได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงภาวะผู้นำในองค์กรเพื่อเพิ่มทักษะทั่วไปและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการจัดการ การจัดฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่จะจัดสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง มุ่งเน้นที่งาน ทั้งนี้การฝึกอบรมภาวะผู้นำสามารถจัดทำได้หลายแบบ ทั้งระยะสั้นที่เน้นเฉพาะด้านไปจนครอบคลุมทักษะในระดับกว้าง โดยรูปแบบของโปรแกรมการฝึกอบรมก็จะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้นำในแต่ละทฤษฎี ซึ่งประสิทธิภาพในการฝึกอบรมนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าดีแค่ไหน การออกแบบ การฝึกอบรมควรจะใช้พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งการฝึกอบรมจะสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีส่วนประกอบด้วยกันดังนี้
-มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน เพราะจะช่วยให้เป้าหมายของการฝึกอบรมกระจ่างชัด เนื่องจากการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั้นจะช่วยบอกว่าการฝึกอบรมนี้มีคุณค่าอย่างไรต่อผู้เข้ารับการอบรม
-เนื้อหาการฝึกอบรมควรจะชัดเจนและมีความหมายพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจภาพรวมและสามารถจำเนื้อหาได้
-มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสม ในการฝึกอบรมควรจัดระบบและเรียงลำดับในทิศทางที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่ง่ายแก่การเรียนรู้และควรมีการหยุดพักเพื่อหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า
-การฝึกอบรมควรมีความหลากหลาย อย่างเช่น ควรสลับด้วยการพูดคุยหรือกิจกรรม
-ควรให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้ โดยการลงมือทำนี้ควรมีทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและเมื่อกลับไปทำงาน
-การฝึกอบรมสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น รวมถึงการให้กำลังใจเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง
-มีการติดตามผลที่เหมาะสม การเรียนรู้ในบางเรื่องจึงควรมีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม เพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้มา การพูดคุยถึงปัญหาและความสำเร็จให้สนับสนุนเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำในองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้แบบบูรณาการ ตั้งแต่ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีภาวะผู้นำ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และเทคนิครวมทั้งอื่นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมจะมีมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อองค์กรเพราะบุคลากรจะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อนนำไปพัฒนาทั้งตนเองและองค์กรให้มีประสิทธ์ภาพได้

TAGS: ,

Friday, March 27th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off

ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้จะต้องเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จโดยเน้นทั้งงานเน้นทั้งคนและในการสร้างทีมงานที่ดี

27

เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้นำนั้น ก็ยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นำ และสามารถนำองค์กร นำคน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ คุณสมบัติ 5 ประการในการเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว

ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ถนัด รวมทั้งให้โอกาสคนอื่นๆ ได้ทำงาน ผู้นำอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ กล่าวคือ ยอมที่จะไว้วางใจพนักงาน และเชื่อว่าพนักงานจะสามารถทำงานนั้นได้ ผมเห็นผู้นำหลายคนที่ใช้วิธีนี้กับลูกน้องของตนเอง ก็อาจจะมีลูกน้องที่ทำไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกน้องจะทำเต็มที่เพราะนายไว้ใจอย่างมาก ก็ไม่อยากทำให้นายผิดหวัง

ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทั้งงาน เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี ผู้นำก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เวลาทำงานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันทำงาน ไม่มีการทำตัวเด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิด ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้ เหมือนกับที่ Jack Welch อดีต CEO ของ GE ได้ใช้คำว่า Energize ก็คือการทำให้คนอื่นมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ

ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่ดีจะไม่ด่าพนักงานว่า “ทำไมโง่จัง แค่นี้ยังทำไม่ได้” (ถ้าทำได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้นำคนนี้ไปแล้ว) แต่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานทำงานให้ได้ ผู้นำที่ดีจึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งด้านความรู้ในการทำงาน และเป็นตัวอย่างสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย

Tuesday, February 24th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off

ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ปรากฏชัดแจ้งในปัจจุบัน

27

ความจำเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง สถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่อผลสำเร็จของงานซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม นั่นคือ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมนั่นเองจากความหมายของความจำเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวแล้วข้างต้น แสดงอย่างชัดเจนว่า สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งได้เกิดขึ้นในหน่วยงานนั้น อาจมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน และมีเพียงบางสาเหตุเท่านั้นที่สามารถแก้ไขด้วยการฝึกอบรม ส่วนสาเหตุอื่นๆ อาจจำเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการอื่น ๆ และการฝึกอบรมอาจเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการแก้ปัญหาเท่านั้นดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม ที่จะทำการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อแยกแยะค้นหาปัญหา ซึ่งมีสาเหตุที่แท้จริง มาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งก็คือการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม นั่นเอง และ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม จึงหมายถึง” การค้นหาสภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือบุคคลในองค์การ ซึ่งสามารถแก้ไข ได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อจะช่วยทำให้หน่วยงานหรือองค์การสามารถดำเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ดีเพิ่มขึ้น”ในเมื่อการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมก็คือ การค้นหาปัญหา ผู้รับผิดชอบดำเนินการจึงควรจะต้องเข้าใจ ความหมายของคำว่า “ปัญหา” เสียก่อนว่า ปัญหาคือ สิ่งใดก็ตามที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่พึงประสงค์ เนื่องจากโดยปกติแล้ว ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์หรือตั้งเป้าหมายไว้ก่อน แล้วจึงหาทางดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ แต่การดำเนินงานอาจประสบกับอุปสรรคหรือมีข้อขัดข้องต่าง ๆ ทำให้ผลของการดำเนินงาน ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นหมายถึง มีปัญหาเกิดขึ้น ดังแผนภูมิข้างล่างนี้

ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ปรากฏชัดแจ้งในปัจจุบัน หมายถึง สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาข้อขัดข้อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้อย่างชัดเจน จำเป็นจะต้องฝึกอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ เช่น พนักงานไม่สามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผลผลิตของหน่วยงานตกต่ำ จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นั้นๆ เสียก่อน ความจำเป็นเช่นนี้เรียกสั้นๆได้ว่า เป็นความจำเป็นประเภท “ขัดข้อง”ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่จะปรากฏในอนาคต เกิดจากปัญหาที่มีเครื่องชี้หรือส่อว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในอนาคต ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงทำการฝึกอบรมเสีย ในปัจจุบัน เช่น เมื่อบุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากระดับผู้ปฏิบัติการเป็นระดับบริหารซึ่งต้องมีการบังคับบัญชาคนและควบคุมงาน บุคลากร เหล่านั้นจึงควรจะต้องรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานเสียก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

Friday, January 30th, 2015 อินเตอร์เน็ต Comments Off

ความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างเข้ามามีบทบาทในสถาบันฝึกอบรมผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ

ผู้นำนับว่ามีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ผู้นำจึงต้องอาศัยกลไก ยุทธศาสตร์ เทคนิคหรือกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาพนักงานซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในระบบการศึกษาที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก ในทำนองเดียวกันเราต่างถือว่าผู้นำเป็นหัวใจสำคัญต่อการปฏิรูปโรงเรียน โดยที่ผู้นำจำต้องบูรณาการเทคโนโลยีสู่ระบบโรงเรียน ควรดูแลให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความหมาย

โดยเฉพาะปัจจุบันนี้จะเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออก รวมทั้งในระบบการศึกษาถือว่าเป็นระบบเปิดและเป็นกลไกสำคัญที่พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในระดับสากล เพื่อไปสู่คุณภาพและนำมาพัฒนาสังคมไทยให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต

ปัจจุบันนี้ฝ่ายบริหารระดับสูงของโรงงานอุตสาหกรรม ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการจัดฝึกอบรมทรัพยากรกำลังคนหรือคนงานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้และความชำนาญ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การจัดการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคนงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคนงานให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการฝึกอบรมจะมีส่วนช่วยให้ผลผลิตของโรงงานมีคุณค่าเพิ่มสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุของความบกพร่องทางด้านเทคนิคการผลิต หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สัมผัสและมองเห็นสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เลือกวิธีการสอนที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองทำงานจริงๆ เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึกบ่อยครั้งในเวลากำหนด ให้ฝึกจากวิธีง่ายไปหายากตามลำดับการทำงานแต่ละส่วน และตอนสุดท้ายให้ฝึกทำงานตั้งแต่ต้นจนสำเร็จขั้นสุดท้าย

ในส่วนของการให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในสถานประกอบการก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเครื่องมือแก้ปัญหาของคนในองค์กร อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จขององค์กรในที่สุด เพราะขึ้นชื่อว่า “คน” ในทุกหนทุกแห่งไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา ย่อมหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ปัญหา” พูดง่ายๆว่าปัญหากับคนเป็นของคู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่ไหนมีคน ที่นั่นมีปัญหา

เมื่อคนหนีไม่พ้นคำว่า “ปัญหา” เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาและกำจัดปัญหาให้กับคนได้ก็คือ การให้คำปรึกษา (Counseling) เป็นทางออกและทางเลือกที่เหมาะสมกับหลายๆ สถานการณ์ในชีวิตคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของคนที่ทำงานในองค์กร

เราต้องเข้าใจว่าคนที่มีอยู่รวมกันในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น มาจากต่างพ่อ ต่างแม่ ต่างเพศ ต่างวัย ต่างชนชั้น ต่างวรรณะ ต่างวุฒิ ต่างการศึกษา และมีความต่างจิต ต่างใจกันเป็นพื้นฐาน เมื่อเข้าอยู่รวมกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว การกระทบกระทั่งกันทั้งเรื่องของงานและเรื่องของส่วนตัวก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มากบ้างน้อยบ้าง สลับกันไปตามอารมณ์ของคนในแต่ละช่วงเวลา

ในทุกสังคม เรามักจะเห็นว่าเมื่อคนบางคนมีปัญหา คนบางคนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งมีทั้งผู้ให้คำปรึกษาเพราะความจำเป็น หรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบสมัครใจ มีทั้งผู้ที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาและผู้ที่ขาดความเข้าใจในหลักของการให้คำปรึกษา ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้าง

เมื่อหันมามองในองค์กรของเรา จะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเขามักจะหาใครบางคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ถ้าผู้ให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้เขาลดระดับของปัญหาลงหรือแก้ปัญหาได้ ครั้งต่อๆไปเมื่อมีปัญหาเขาก็จะเดินเข้ามาหาอีก และคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานี้จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นผู้นำกลุ่มทางจิตใจไปได้เหมือนกัน ถ้าผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตใจของคนในองค์กรเป็นคนดีก็ดีไป แต่ถ้าผู้นำทางจิตใจอาศัยความได้เปรียบนี้ไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์อาจจะเกิดปัญหาอันชวนให้ปวดหัวแก่การบริหารงานภายในองค์กรได้เหมือนกัน

TAGS:

Wednesday, December 31st, 2014 อินเตอร์เน็ต Comments Off

เทคโนโลยีในสถาบันฝึกอบรม

◄ คุณจะเลือกเนื้อเพลงแบบไหนดีให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการ เลือกเนื้อเพลงช่วงทำนองให้เหมาะกับโอกาส
◄ การค้นหาเสื้อผ้าชุดเดรสทำงานที่ดูดีเมื่ออยู่บนตัวคุณเป็นเรื่องสำคัญ อย่ากลัวที่จะลองใส่เสื้อผ้าชุดเดรสทำงานแบบที่ไม่เคยใส่ สีสันใหม่ ๆ หรือเสื้อผ้าที่มีรูปแบบแปลกไปจากที่คุณมี
◄ กระบวนการนี​​้เป็นอย่างร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจห้องเช่า และคอนโดมิเนียมอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะอนาคตต้องเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องการอย่างแน่นอนสำหรับการปล่อยเช่าห้อง
◄ คุณสามารถซื้อบ้านในฝันของคุณ และใช้วัสดุประเภทพลาสติก ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดูดีอย่างดีที่สุด สำหรับตอนนี้
◄ ซัมเมอร์นี้นอกจากเสื้อผ้าคนอ้วนสีสันสดใสจะมาแรงแล้ว ยังหลงเสน่ห์ของความสดชื่น อันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าคนอ้วนในซีซันนี้ให้ดูสดใสยิ่งขึ้น
◄ ทำไมคุณต้องการที่จะเปิดตัวรายการส่งเสริมการขายชุดราตรีสั้น คุณวางแผนที่จะใช้พวกเขาในการดึงดูดลูกค้าใหม่ เข้ามาในร้านชุดราตรี
◄ จำหน่าย ชั้นวางหนังสือสวย ทนทานแข็งแรง จำหน่าย ชั้นวางหนังสือในราคาที่ถูกมากๆ คุณภาพยังดีอีกด้วย
◄ สำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ของคุณนั้น ทางที่ดีควรจะสามารถสร้างขนม หรือสามารถทำขนมขึ้นมาเพื่อรองรับในการจำหน่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม
การ์ดแต่งงาน แบบเรียบหรูดูดี น่ารักเก๋ไก๋ ราคาถูก คุณสามารถเป็นเจ้าของการ์ดแต่งงานได้ง่ายขึ้น ประหยัดมากขึ้น และสวยได้มากขึ้น
◄ ในการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านควรที่จะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการรับสร้างบ้านมายาวนาน เพื่อสร้างความมั่นใจกับการสร้างบ้าน
◄ การเลือกครีมรักษาฝ้าตามสภาพผิวหน้า เพราะจะช่วยให้ได้ผลดีในการกำจัดฝ้า ถ้าต้องการใช้ครีมบำรุงผิวให้ได้ผลดีและเหมาะสำหรับเรา ก่อนการเลือกใช้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รับเหมาไฟฟ้าโรงงานที่มีประสบการณ์สูง ดูแลรับเหมาไฟฟ้าโรงงานทุกประเภทและรับเหมาไฟฟ้าโรงงานอย่างมืออาชีพด้วยความเป็นกันเอง
◄ ความคิดในการสร้างนวัตกรรมพื้นไม้สำหรับบ้านนั้น เป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนานหลายปี ซึ่งแนะนำเลย ถ้าใครมีฝีมือในการที่จะสร้างสรรค์ลายพื้นไม้นะ รับรองขายได้ตลอด
◄ การแก้นอนกรนมีตั้งแต่การควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการแก้นอนกรนด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องมือทางทันตกรรมและสุดท้ายคือการผ่าตัด
◄ หลังการร้อยไหม คนไข้จะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีและจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นภายใน 1-2 เดือน แต่ร้อยไหมจะเห็นผลชัดเจนที่สุดเมื่อถึง 6 เดือนและอาจอยู่ได้นาน 1-3 ปี
◄ ออกเเบบและผลิต jewelry casting โดยช่างชำนาญการเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง jewelry casting ฝีมือปราณีต คุณภาพส่งออกราคาจากโรงงาน
◄ จัดการกับปัญหาหน้าหมองคล้ำ ด้วยสารสกัดเข้มข้นครีมหน้าขาวเพื่อผิวหน้าสว่างกระจ่างใสไร้จุดด่างดำ ครีมหน้าขาวช่วยปรับผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
RFID ในบ้านเราได้เริ่มเปิดใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกอย่างมากมาย ในอเมริกาลูกค้ารายใหญ่ส่งออกของไทยนั้นตั้งกฏเหล็กให้สินค้าที่จะไปวางขายที่นั่นต้องมี RFID
◄ การจ้างคนรับทำ SEO โปรโมทเว็บก็เหมือนดาบสองคม ถ้าเขาใช้วิธีในการรับทำ SEO โปรโมทเว็บที่ถูกต้องก็ทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับด้วย SEO ยาวนาน แต่ถ้าไม่ก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ที่จ้างรับทำ SEO ของเราโดนลงโทษได้เช่นกัน
◄ พบกับเครื่องดักฟังเสียงคมชัด ใช้ดักฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามผ่านทางระบบโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในรถยนต์หรือที่อื่นๆ
◄ ภาวะปวดหลังไม่ใช่แค่เฉพาะวัยทำงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน แต่อาการปวดหลังยังรวมไปถึงวัยรุ่นด้วย
กาแฟลดน้ำหนักสูตรปรับปรุงใหม่ที่มีส่วนผสมของผลไม้รวม ทำให้รสชาติอร่อยขึ้น ลดอาการท้องผูก ทานกาแฟลดน้ำหนักช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
borrow bag ที่แวดวงสังคมให้การยอมรับว่าเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ borrow bag ที่แฝงไว้ด้วยหรูหราและความอ่อนหวาน